Tin tức và sinh hoạt

Vietnamese

Tìm hiểu về sức khỏe chuyên biệt tại hội thảo tổ chức bởi hội thiện nguyện ICAN!

Quý vị có biết sức khỏe chuyên biệt (precision health) là gì không? Xin mời quý vị ghi danh vào hội thảo này để học thêm về sao sức khỏe chuyên biệt có thể ảnh hưởng quý vị. Nếu có mặt, quý vị có cơ hội để trung thưởng.

Read More >>